ĐÈN THẢ TRẦN
ĐÈN THẢ TRẦN D402 - SIZE: 280*280*400 - GIÁ : 980.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D401 - SIZE: 500*500*200 - GIÁ : 1.400.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D400 - SIZE: 280*280*400 - GIÁ : 850.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D399 - SIZE: 500*500*450 - GIÁ : 850.000 VND
 
ĐÈN THẢ TRẦN D398 - SIZE: 300*300*400 - GIÁ : 920.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D397 - SIZE: D500- D700-D900 - GIÁ : 3.200.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D396 - SIZE: 300*300*400 - GIÁ : 920.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D395 size: 300*300*400 - GIÁ : 950.000 VND
 
ĐÈN THẢ TRẦN D394 size: 400*400*400 - GIÁ : 950.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D393 size: 500*500*200 - GIÁ : 1.200.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D392 size: 450*450*450 - GIÁ : 1.550.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D391 size: 400*400*150 - GIÁ : 850.000 VND9
 
ĐÈN THẢ TRẦN D389 size: 250*250*350 - GIÁ : 480.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D388 size: 300*300*500 - GIÁ : 920.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D387 size: 500*500*300 - GIÁ : 1.200.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D384 - SIZE: 430*430*430 - GIÁ : 1.500.000 VND
 
ĐÈN THẢ TRẦN D383 - SIZE: 430*430*410 - GIÁ : 1.300.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D381 - SIZE: 430*430*430 - GIÁ : 1.600.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D382 - SIZE: W550xH300mm- GIÁ : 1.600.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D380- SIZE: 320*320*470 - GIÁ : 1.500.000 VND
 
đèn thả trần D379 - W350xH250mm Giá: 1.200.000 vnd
ĐÈN THẢ TRẦN D986 - SIZE: 500*500*180 - GIÁ : 850.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D377 - SIZE: 320*320*320 - GIÁ : 1.200.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D376 - GIÁ : 1.500.000 VND
 
ĐÈN THẢ TRẦN D375 - GIÁ : 1.450.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D344 - SIZE:450*450*450MM - GIÁ : 1.500.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D306 - GIÁ : 420.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D943 - SIZE: 400*400*400 - GIÁ : 1.200.000 VND
 
ĐÈN THẢ TRẦN D937 - SIZE: 450*450*450 - GIÁ : 1.500.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D343 - SIZE: 600*600*150 - GIÁ : 1.200.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D942 - SIZE: 650*450*450 - GIÁ : 2.000.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D341 - SIZE: 600*600*150 - GIÁ : 1.500.000 VND
 
ĐÈN THẢ TRẦN D340 - SIZE: 420*420*400 - GIÁ : 1.500.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D319-GIÁ: 1.500.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D318 - GIÁ: 750.000VND/BỖ 3 SP
ĐÈN THẢ TRẦN D317 - GIÁ: 750.000VND/BỖ 3 SP
 
ĐÈN THẢ TRẦN D302 - GIÁ : 1.200.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D303 - GIÁ : 870.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D305 GIÁ : 970.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D316- Giá: 2.200.000 vnd
 
đèn thả trần D315 - Giá : 1.400.000 vnd
đèn thả trần D314 -Giá: 1.125.000 vnd
đèn thả trần D312 - Giá: 970.000vnd
ĐÈN THẢ TRẦN D311 - GIÁ : 920.000 VND
 
ĐÈN THẢ TRẦN D310 - GIÁ : 920.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D309 - GIÁ : 920.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D308 - GIÁ : 920.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D307 - GIÁ : 920.000 VND
 
ĐÈN THẢ TRẦN D304 - GIÁ : 970.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D301 - SIZE: 400*400*250 - GIÁ : 1.500.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D989 - GIÁ : 1.300.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D988 - - GIÁ : 1.900.000 VND
 
ĐÈN THẢ TRẦN D987 - GIÁ : 650.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D985 - GIÁ : 870.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D983 - GIÁ : 1.200.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D982 - : 950.000 VND
 
ĐÈN THẢ TRẦN D981 - GIÁ : 1.125.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D980 - SNB GIÁ : 1.600.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D979 - GIÁ : 870.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D978 - GIÁ : 870.000 VND
 
ĐÈN THẢ TRẦN D977 - GIÁ : 1.200.000 VND
đèn thả trần D976 - giá : 920.000 vnd
đèn thả trần D975 - giá : 870.000 vnd
ĐÈN THẢ TRẦN D972 - SIZE: 220*220*220MM - GIÁ : 420.000 VND
 
ĐÈN THẢ TRẦN D974 - SIZE: 420*420*420 - GIÁ : 1.800.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN-ỐP TƯỜNG D029 - SIZE: 600*600*200 - GIÁ : 1.700.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D973 - SIZE:600*600*200MM - GIÁ : 1.700.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D971 - SIZE: 300*300*300mm - GIÁ : 570.000 VND
 
ĐÈN THẢ TRẦN D942 - SIZE: 600*600*150 - GIÁ : 1.200.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D902 - SIZE: 300*300*450 - GIÁ : 1.125.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D853 - SIZE: 300*300*400 - GIÁ : 1.125.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D952 - SIZE: 140*140*270 - GIÁ : 350.000 VND
 
ĐÈN THẢ TRẦN D925 - SIZE: 380*380*410 - GIÁ : 1.400.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D923 - SIZE: 300*300*450 - GIÁ : 1.350.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D904 - SIZE: 500*500*170 - GIÁ : 1.685.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D857 - SIZE: 500*500*200 - GIÁ: 1.125.000 VND
 
ĐÈN THẢ TRẦN D550 - SIZE: 380*380*450 - GIÁ : 1.130.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D903 - SIZE: 450*450*450 - GIÁ : 1.600.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D901 - SIZE : 450*450*450 - GIÁ: 1.600.000VND
ĐÈN THẢ TRẦN D909 -SIZE: 600*600*200 - GIÁ 1.500.000 VND
 
ĐÈN THẢ TRẦN D935 - SIZE: 600*600*200 - GIÁ : 1.700.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D805- SIZE: 300*300*200 - GIÁ: 805.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D929 - SIZE: 300*300*500 - GIÁ: 945.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D855 - SIZE: 300*300*500 - GIÁ 945.000 VND
 
ĐÈN THẢ TRẦN D917 - SIZE: 500*500*300 - GIÁ: 1.125.000VND
ĐÈN THẢ TRẦN D918 - SIZE : 400*400*270- GIÁ: 845.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D953 - SIZE:300*300*370- GIÁ: 830.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D940 - SIZE:300*300*350 - GIÁ: 850.000 VND
 
ĐÈN THẢ TRẦN D939 - SIZE: 300*300*400 - GIÁ: 830.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D938 - SIZE: 300*300*450 - GIÁ : 1.400.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D930 - SIZE: 400*400*270 - GIÁ: 1.125.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D941- SIZE: 180*180*300- GIÁ: 830.000 VND
 
ĐÈN THẢ TRẦN D280 - SIZE 350*350*400 - GIÁ: 1.125.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN - D907 - SIZE : 350*350*300 - GIÁ 1.125.000
ĐÈN THẢ TRẦN D252 - SIZE 380*380*380 - GIÁ 870.000 VND
ĐÈN THẢ TRẦN D254 - SIZE 350*350*350 - GIÁ: 870.000 VND